Sunday, 15 September 2019

INDUSTRY NETWORK รวมพลังเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม

02 Apr 2019
103

INDUSTRY NETWORK รวมพลังเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  โครงการสร้างการรับรู้สถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อสาธารณชน ร่วมมือกันจัดทำตราสัญลักษณ์ สถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของสถาบัน

และใช้เป็นสัญลักษณ์การเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


View My Stats