Wednesday, 11 December 2019

กฟน. สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาด

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยคำนึงถึงสังคมเเละสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการ ต่างๆ โดยสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโดยกิจกรรมต่างๆ กฟน. ได้สนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ กฟน. ขับนำขบวนนักวิ่ง เพื่อเก็บภาพบรรยากาศการวิ่งเพื่อการกุศล 

โดยที่ผ่านมา กฟน. ได้มีโอกาสสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมที่มีความสำคัญต่างๆ มากมาย เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าของ กฟน. ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และทางเสียง จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.