รอบรู้เรื่องรถ » 11เรื่องที่ผู้ใช้รถต้องตรวจสอบรถก่อนออกใช้งานทุกครั้ง

11เรื่องที่ผู้ใช้รถต้องตรวจสอบรถก่อนออกใช้งานทุกครั้ง

21 October 2018
206   0

ก่อนออกใช้งานทุกครั้ง ผู้ขับขี่ต้องตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากสภาพของรถผู้ขับขี่จะต้องตรวจสภาพรถ

ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ยาง ดอกยางควรมีมากเพียงพอต่อการยึดเกาะถนนและการทรงตัวที่ดี
แรงดันของลมยางต้อง เป็นไปตามบริษัทยางกำหนดให้

2. ที่ปัดน้ำฝน ใบปัดน้ำฝนตลอดถังพักน้ำ และอุปกรณ์ปัดน้ำฝนต้องอยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี

3. แบตเตอรี่ ตรวจสภาพแบตเตอรี่ และน้ำกลั่นว่าอยู่ระดับที่กำหนด

4. หม้อน้ำ สภาพหม้อน้ำและถังพักน้ำมีน้ำอยู่ตามระดับที่ต้องการเสมอ


5. ใบพัดลมและท่อยาง ตรวจสภาพใบพัดลม และท่อยางน้ำบน – ล่าง 
ยางอุดตาน้ำให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดี

6. สายพาน ต้องอยู่ในสภาพดีไม่หย่อนมีรอยปริหรือหัก

7. น้ำมันต่าง ๆ ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำมันเกียร์อัตโนมัติว่ามี
น้ำมันอยู่ในระดับที่บริษัทรถแต่ละประเภทกำหนดอยู่

8. เครื่องยนต์ดีเซล ควรตรวจดูไส้กรองน้ำมันโซล่า หรือถอดล้างทำความสะอาดอย่าให้มีน้ำ
อยู่และควรปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงให้สนิดด้วย

9. ระดับน้ำมันเบรค น้ำมันคลัชท์ ควรตรวจว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องและตรวจการรั่วซึมของ
วงจรเบรค เช่น บริเวณแม่ปั้มเบรค ลูกยางเบรคแต่ละล้อมีการรั่วซึมหรือไม่

10. ตรวจดูสายไฟแรงสูง (สายหัวเทียน) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

11. ระบบสัญญาณ และไฟแสงสว่าง ตรวจด้านหน้ารถและท้ายรถยังอยู่นาภาพที่ใช้งานได้ดี
View My Stats